MAMAK atau paman dalam adat Minangkabau adalah saudara laki-laki dari ibu, baik kakak maupun adik. Kemenakan dan mamak mempunyai hubungan selaku pemimpin dan orang yang dipimpin seperti falsafah berikut:

Kamanakan barajo ka mamak
Mamak barajo ka pangulu
Pangulu barajo ka mufakat
Mufakat barajo ka nan bana
Bana badiri sandirinyo
Bana manuruik alua jo patuik
Manuruik patuik jo mungkin

BACA JUGA: Falsafah Hidup "Urang Minang"

Fungsi Mamak di Minangkabau berperan dalam membimbing kemenakan, memelihara dan mangambangkan harta pusaka serta mewakili keluarga dalam urusan keluar. Membimbing kemenakan adalah kewajiban Mamak seperti ungkapan berikut ini:

Kaluak paku kacang balimbiang
Daun bakuang lenggang-lenggangkan
Anak dipangku kamanakan dibimbiang
Urang kampuang dipatenggangkan

Mamak berkewajiban dalam membimbing kemenakan dalam bidang adat, bidang agama dan bidang perilaku sehari-hari. Kalau kamanakan melakukan kesalahan, Mamak akan ikut malu. 

Sabagai saurang pamimpin, Mamak diibaratkan sabagai kayu gadang di tangah koto. Ia menjadi pelindung bagi kemenakannya. Seorang Mamak adolah penegak hukum nan adie. Mamak indak akan memihak siapapun. Dia hanyo baprinsip ka nan bana. Seperti ungkapan berikut ini:

Mahukum adia, bakato bana,
Manimbang samo barek,
Maukua samo panjang,

Nan babasih nan bapaek,
Nan baukua nan di kabuang,

Tibo di mato indak dipicingkan,
Tibo di paruik indak dikampihkan,
Tibo di dado indak dibusuangkan.

Mamak menjadi tempat meminta nasehat bagi kemenakan. Jika kemenakan akan berjalan, kepada Mamaklah dia bertanya. Jika kemenakan telah kembali, Mamaklah yang akan menyampaikan kabar. 
Seperti ungkapan berikut ini:

Kapai tampek batanyo
Ka pulang tampek babarito

Kusuik nan kamanyalasaikan,
Karuah nan ka manjaniahkan

Mamak menjadi penyelesai berbagai masalah. Penjernih dalam kekeruhan dan dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan. Seperti ungkapan berikut ini:

Indak ado kusuik nan ndak salasai,
Indak ado karuah nan indak janiah,

Kusik bulu paruah manyalasaikan,
Kusuik banang dicari ujuang jo pangko,
Kusuik rambuik dicari sikek jo minyak,
Kusuik sarang tampuo api manyalasaikan.

Kemenakan adalah urang nan dipimpin. Seperti ungkapan berikut ini:

Kamanakan barajo ka mamak
Kamanakan saparintah mamak

Namun jika perintahnya mengarah pada keburukan, kemenakan boleh menyanggahnya. Seperti ungkapan berikut ini:

Rajo adia rajo disambah
Rajo lalim rajo disanggah

BACA JUGA: "Sumbang Duo Baleh", Cara Adat Minangkabau Menjaga Kehormatan Perempuan

Fungsi Mamak yang lain adalah memelihara dan mengembangkan harta pusaka. Harta pusaka itu dipelihara supaya jangan habis, tidak boleh sampai dijual, atau digadaikan. Mamak hanya memelihara saja, sadangkan pemiliknya adalah kaum ibu (bundo kanduang).

Fungsi Mamak nan katigo adalah mawakili kaluarga dalam urusan keluar. Urusan itu dapat terjadi dalam hal-hal yang baik atau kurang baik. Mamak akan bertindak atas nama keluarga dan mawakili kaluarga dan juga akan bertindak atas nama kaluarga untuk penyelesaian masalah.

Peranan Kamanakan
Kemenakan laki-laki dan kemenakan perempuan sama-sama dibutuhkan dalam keluarga Minangkabau. Peranan keduanya di dalam kaluarga berbeda-beda. 

Kemenakan laki-laki memiliki peran antara lain sebagai kader pemimpin (Mamak) dalam keluarga dan membantu Mamak dalam urusan-urusan keluarga. 

Kemenakan perempuan mamiliki peran antara lain, calon ibu (bundo kanduang) , calon panguasa harta pusaka, pelanjut ganerasi dan penghuni rumah gadang.

***
 
Top